Koh Yao Half Marathon ครั้งที่2

โรงเรียนบ้านพุใน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เด็กที่อาศัยอยู่บนพื้นที่เกาะมักมีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่มากกว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ทั้งปัญหาการขาดแคลน ทุนทรัพย้ ปัญหาสถานที่ ที่มอื้ออำนวยในการฝึกช้อมของนักเรียน ปัญหในการเดินทางมาโรงเรียน ประกอบกับวิกฤต COD-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะครูและบุคลครโรงเรียนนพรุใน จึงได้ประชุมเพื่อจัดงานเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้ขึ้น สมัครได้ที Koh Yao Half Marathon ครั้งที่2

หมวดหมู่: